BKS Parking

Wie zijn wij Beleid en visie Vacatures Algemene voorwaarden

Contact

Bedrijfsgegevens Veel gestelde vragen Stuur een bericht

Beleid en visie

Het beleid en de strategie van Beheerskantoor Scheveningen B.V. is gericht op vergroting van het raakvlak en uitbreiding van o.a. het beheer en de exploitatie van vastgoed, zolang dit binnen de bedrijfsvoering past en de geschikte middelen hiervoor aanwezig zijn. Het beleid wordt gerealiseerd door de bedrijfsvoering continu af te stemmen op de wensen van opdrachtgevers.

Beheerskantoor Scheveningen B.V. onderscheidt zich van haar concurrenten met een door kennis en toegevoegde waarde gedreven flexibele en gezonde onderneming. Onderdeel van de bedrijfsvoering is de doorlopende aandacht voor het ontwikkelen en onderhouden van duurzame relaties met opdrachtgevers. Hiertoe wordt de klanttevredenheid periodiek gemeten.

Belangrijke aspecten daarbij zijn: ondernemerschap, ambitie, slagkracht, handelingssnelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de directie er zorg voor te dragen dat binnen het bedrijf de juiste middelen en voldoende praktisch en theoretisch geschoold personeel beschikbaar is voor het praktisch implementeren van het geformuleerde beleid. Daar waar nodig en/of wenselijk worden medewerkers bijgeschoold, dit gebeurt zowel intern als extern.

Doelmatig en beheerst verrichten van werkzaamheden is inherent aan een bedrijfsvoering die openstaat voor verbetering en aanpassingen. Het beleid en de organisatie als geheel is bij voortduring onderhevig aan het bepalen en evalueren van doelstellingen op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, de uitvoering en beoordeling van preventieve, correctieve en corrigerende maatregelen en indien nodig aanpassing van het beleid. Dit geheel wordt verder vormgegeven binnen de kaders van de voor Beheerskantoor Scheveningen B.V. geldende wet- en regelgeving, welke periodiek wordt geëvalueerd op wijzigingen en wordt geëvalueerd op voorschriftniveau, teneinde te voldoen aan de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tevens zijn alle relevante milieuaspecten en –effecten geïnventariseerd en worden alle mogelijke middelen ingezet en (preventieve) maatregelen getroffen om de milieueffecten van onze activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken en eventuele milieuschade / -vervuiling te voorkomen.

Om de implementatie van het beleid binnen de organisatie op structurele wijze te laten plaatsvinden wordt er jaarlijks door de directie een plan vastgesteld. Het plan bevat concrete doelstellingen op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu en wordt periodiek door de directie bewaakt op de voortgang waardoor continue verbetering wordt gerealiseerd.

Als hulpmiddel bij de realisatie van het geformuleerde beleid werd aan de organisatie en beheersing van processen structuur gegeven door het implementeren van een KAM-systeem conform de eisen en richtlijnen uit de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015. Het KAM-systeem is van toepassing op:

“Het beheer en de exploitatie van vastgoed.”

Door het management zullen periodiek verificaties worden uitgevoerd teneinde vast te stellen of het KAM-systeem overeenkomstig het geformuleerde beleid doeltreffend functioneert.

 

Scheveningen, mei 2018

 

Mw. M.C.A. van den Oever
Directrice
Beheerskantoor Scheveningen B.V.